miastheniagravis
miastheniagravis
Tartalom
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
myasthenia@tvn.hu
 
hirlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
2008, 01- 01-től Jogviszony ellenőrzés!!

TÁJÉKOZTATÓ

2007 december 1-től

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy 2008. január 1-től valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

 

Tájékoztatásul felsoroljuk – a teljesség igénye nélkül – azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek alapján Ön jogosult egészségügyi ellátásra.

 

1.     A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező valamennyi kiskorú gyermek (18. életévének betöltéséig) jogosult.

 

2.     Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak:

 

A.)BIZTOSÍTOTTAK
Foglalkoztatott személyek

·        munkaviszonyban,

·        köztisztviselői,

·        közalkalmazotti,

·        fegyveres szolgálati

jogviszonyban állók

·        megbízási,

·        vállalkozási,

·        bedolgozói

jogviszonyban állók

·       gazdasági társaságok tagjai (társas vállalkozók)

E jogviszonyok bejelentését a foglalkoztató teljesíti az állami adóhatósághoz.

 

*
Önfoglalkoztatók

egyéni vállalkozók

biztosított mezőgazdasági őstermelők

A bejelentést az önfoglalkoztatóknak kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz.
*
Munkanélküli (álláskeresési) ellátásban részesülők

·        álláskeresési támogatásban,

pl. álláskeresési járadékban, munkanélküli járadékban, stb. részesülők

Az álláskeresési támogatásban részesülőket a munkaügyi központ (állami foglalkoztatási szerv) köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz.
       

 

B.)  JOGOSULTAK
Közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló/hallgató (nagykorú)
Bejelentésére az intézmény vezetője kötelezett az OEP felé
*
Különböző ellátásban részesülő személyek

- gyed,

- gyes,

- gyermek-nevelési támogatás

- munkaviszony megszűnését követő passzív ellátás (pl. táppénz)

- ápolás díj,

- rendszeres szociális segély

 

- nyugdíjak,

- nyugdíjszerű ellátások

- szociálisan rászorultak,

- szociális intézményben elhelyezettek

Az ellátás folyósításának kezdetét és megszűnését az ellátást folyósító szerv köteles bejelenteni az OEP-nek.

A szociálisan rászorult személyt a települési önkormányzat jegyzője, a szociális intézményben elhelyezett személyt az intézmény vezetője jelenti be az OEP-re.

*
Egyéni bejelentés alapján jogosultak

A megváltozott munkaképességű személy, ha a munkaképesség-csökke-nése az 50 százalékot eléri, továbbá 2008. január 1-től az egészségkároso-dást szenvedett személy, ha az egész-ségkárosodásának mértéke a 40 száza-lékot eléri és az illetékes hatóság (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) erre vonatkozó igazo-lásával (szakvéleményével) rendelkezik.

 

Figyelem!

Ha Ön e három kategória valamelyiké-be tartozik, egyénileg kell a lakóhely szerint illetékes megyei egészségbizto-sítási pénztárnál jelentkeznie, mert a „Bejelentő lap” kitöltése és az igazolá-sok bemutatása mellett kerülhet be a nyilvántartásba.

Az a személy, aki a reá irányadó nyug-díjkorhatárt betöltötte és a jövedelme nem haladja meg a minimálbér 30 szá-zalékát (jelenleg 19.650,-Ft-ot).

*
Járulékfizetéssel szerzett jogosultság

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető belföldi magánszemélyek

Egyéni bejelentkezés járulékfizetésre az állami adóhatóságnál

Egészségügyi szolgáltatásra megálla-podást kötő külföldi személyek

Megállapodás-kötési lehetőség a lakó-hely (tartózkodási hely) szerinti megyei egészségbiztosítási pénztárnál

           

 

Felhívjuk figyelmét, ha Önnek nincs jogviszonya, akkor annak érdekében, hogy jogosult legyen az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira, köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére. E járulékfizetés alapja: 2007. január 1. és december 31-e között a minimálbér összege (jelenleg 65.500,- Ft), mértéke: 9 százalék. Amennyiben a települési önkormányzat polgármestere az Ön kérelmére Hatósági Bizonyítványt állított ki az egy főre jutó családi jövedelem összegéről, a 9 százalékos járulékot ezen összeg alapján, de legalább az öregségi nyugdíjminimum összege (jelenleg: 27.130,- Ft) után kell megfizetni.

 

Változás 2008. január 1-től: az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 4.350 Ft. (napi 145 Ft.). E járulékfizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony (jogosultság) első napjáig áll fenn.  

 

A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A járulékfizetést a kötelezett helyett (pl. nagykorú állásnélküli gyermek helyett a szülő) más személy, szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalásához szükséges az állami adóhatóság jóváhagyása, így ezt 15 napon belül be kell jelenteni az állami adóhatósághoz.

 

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 2007. április 1-jétől az eltartott közeli hozzátartozó már nem jogosult ezen a jogcímen egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.

 

2008. január 1-től a jogszabály lehetővé teszi, hogy az OEP nyilvántartása szerint jogviszonnyal nem rendelkező személy, hatósági eljárás keretében okirati bizonyítást kezdeményezzen a megyei egészségbiztosítási pénztárnál, amennyiben a nyilvántartással ellentétben biztosítással/jogosultsággal rendelkezik és ezt okiratok bemutatásával, hitelt érdemlő módon valószínűsíti.

 

 

Mi minősül elfogadható okiratnak?

 

 

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok esetében elfogadható okiratok

 

Munkaviszony

-     a foglalkoztató igazolása a bejelentés teljesítéséről*

-     munkaszerződés, vagy kinevezési okirat és 3 hónapnál nem régebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás.

Szövetkezeti tag

- személyes közreműködést igazoló egyéb okmány (pl.: közgyűlési, zárszámadási jegyzőkönyv, stb.)

Álláskeresési támogatásban részesülő

-                  Állami foglalkoztatási szerv határozata az:

-         álláskeresési járadék,

-         munkanélküli járadék,

-         vállalkozói járadék megállapításáról szóló jogerős határozat.


 

Tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló

Tanulószerződés + iskolalátogatási igazolás, vagy gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó és a tanuló között létrejött szerződés, ami a gyakorlati képzésre vonatkozik.

Egyéni vállalkozó (ki-egészítő tevékenységűnek nem minősülő)

Érvényes:

-     vállalkozói igazolvány (1990.évi V. tv. alapján);

-     működési engedély (egészségügyi vállalkozásoknál);

kamarai tagságot igazoló dokumentum (egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, egyéni végrehajtó, egyéni közjegyző).

Társas vállalkozó

- társas vállalkozás által kiállított igazolás*, társasági szerződés, amelyet a Cégbíróság jóváhagyott, ha abban nevesítve van a tag;

- a személyes közreműködést igazoló okirat pl.: közgyűlési határozat és a díjazás kifizetéséről szóló írásos elszámolás.

Megbízási/vállalkozási jogviszony

-   foglalkoztató igazolása*

-   megbízási/vállalkozási szerződés és a díjazás kifizetéséről szóló írásos elszámolás.

Mezőgazdasági őstermelő

-   annak igazolása, hogy az őstermelő biztosított, vagyis nagykorú, nem nyugdíjas, nem áll máshol munkaviszonyban, 20 év szolgálati időt tud szerezni 62 éves koráig;

-   őstermelői igazolvány + érvényes értékesítési betétlap, amelyet nyilvántartásba vett a mg-i igazgatási szerv;

-   családi gazdálkodásnál közös őstermelői igazolvány, ami érvényes, és amelyet nyilvántartásba vett a mg-i igazgatási szerv.

 

 

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak esetében elfogadható okiratok

 

Táppénz, Tgyás, Gyed, baleseti táppénz, baleseti járadékban részesülők

-  megállapító jogerős határozat;

-  folyósító szerv igazolása*;

-  az ellátás folyósítását igazoló postai utalvány, vagy banki kivonat.

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy

-      az ellátást megállapító jogerős határozat;

-      az ellátás folyósítását igazoló postai utalvány, vagy banki kivonat;

-      a nyugdíjfolyósító szerv által kiadott igazolás, amelyben 2008. évtől kezdődően szerepeltetni kell, hogy a nyugdíjas egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

Gyes, Gyet

-      MÁK igazolása;

-      megállapító jogerős határozat.

Önkormányzati ellátásokban (ápolási díj, rendszeres szociális segély stb.)

-      folyósító szerv igazolása*;

-      megállapító jogerős határozat.

Tanuló/hallgató

-      érvényes diákigazolvány;

-      iskolalátogatási igazolás + személyes okmány (külföldinél jogosultságát igazoló egyéb dokumentum pl.: nemzetközi szerződésen alapuló ösztöndíj megállapításáról szóló igazolás)

 


 

Megváltozott munkaképességű (50%) egészségkárosodást szenvedett (40%) személy

- ORSZI igazolás + önbejelentési kötelezettség

Kiskorú

Lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről.

Szociálisan rászorult sze-mély

Hatósági bizonyítvány

Biztosítással/jogosultsággal nem rendelkező belföldi személyek esetében

- APEH-hez teljesített, a kötelezettség bejelentéséről szóló T1011-es bejelentőlap + utolsó befizetést igazoló bizonylat;

- a kötelezettség megállapításáról szóló adóhatósági határozat.

Biztosítással/jogosultsággal nem rendelkező külföldi személyek esetében

A megállapodási szerződés eredeti aláírt példánya + utolsó, a befizetést igazoló bizonylat.

 

* A foglalkoztató (ellátást megállapító) bejelentésre kötelezett szerv jogszabályi előírás alapján legkésőbb a bejelentést követő napon, a biztosított illetve a jogosult személy kérésére 3 munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított/jogosult részére, amely tartalmazza a bejelentett adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját.

 

Amennyiben az érintett személy jogviszonyának/jogosultságának fennállását az említett eljárás keretében valószínűsíti, az egészségbiztosítási szerv a jogviszony fennállásának tisztázásáig az ügyfelet jogosultként szerepelteti az egészségi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában. Így az egészségügyi szolgáltató jogviszony ellenőrzése során az érintett személy jogosulti státuszt kap.

 

Az egészségbiztosítási szerv a nyilvántartásba történő bejegyzést követően az ügyfél által benyújtott okirat másolatának megküldésével együtt, a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzését kezdeményezi az állami adóhatóságnál.

 

Általános felvilágosítást az OEP honlapján (www.oep.hu /Ellátások Magyarországon menüpont), illetve a megyei egészségbiztosítási pénztár telefonos ügyfélszolgálatától kaphat.

 

Jogviszonyadatait – az okmányirodában történt előzetes regisztráció után – a kormányzati portál ügyfélkapu szolgáltatásának segítségével is ellenőrizheti (www.magyarorszag.hu / ügyfélkapu / TAJ-szolgáltatások).

 

A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:

 

-         elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül,

-         levélben, az OEP honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerint megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) történő beküldésével,

-        

 
G-MAIL
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Myasthenia Gravis
 
VOLÁN
 
xxxxxx
2018. Február
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
<<   >>
 
Kedvencek
 
Tartalom

Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??    *****    Kérlek segítsd egyesületünk munkáját az adód 1%-kal. Nézd meg a rendezvényeinket is. 2018. március 24.-én várunk!    *****    A HUN-Tv kezet nyújt: Az Élet Magazin elõadásai, köztük Asztrológia elõadásom    *****    Olvasód leszek! Nyerj 100 Kreditet! Gyere ha szeretsz Olvasni.    *****    Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3